Spoločnosť BARDBYT, s.r.o. Bardejov bola založená 6.9.2001 uznesením MsZ v Bardejove. Je to spoločnosť so 100 % účasťou mesta a svoju činnosť začala dňom 1.1.2002. 
Spoločnosť Bardbyt, s.r.o. s pôsobnosťou na katastrálnom území mesta Bardejov a jeho priľahlých častí zabezpečuje: 

» správu domov, bytov a nebytových priestorov, 
» prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb iných než základných, spojených s prenájmom 
» údržbárske práce  

Údržbárske práce: 

a) maliarske, natieračské sklenárske, 
b) montáž, revízie opravy meracej regulačnej techniky, 
c) prenájom strojov, prístrojov zariadení, 
d) skladovanie, 
e) zemné práce mechanizmom, 
f) uskutočňovanie stavieb 
g) výkon činnosti stavebného dozoru, 
h) murárstvo, 
i) zámočníctvo izolatérske práce, 
j) montáž, oprava, Údržba, Odborné prehliadky Odborné skúšky elektrických zariadení, 
k) inštalácia elektrických rozvodov zariadení Na bezpečné napätie, 
l) montáž plastových okien dverí  
m) vodoinštalatérske práce,  
n) pohotovostná služba 

K 6.5.2013 zamestnáva spoločnosť 29 zamestnancov. 

Všeobecné princípy Ho Riadenie ako aj organizačná minulých rokov sú zamerané Na hospodárnosti, efektívnosti prevádzkyschopnosti, zveľaďovanie bytového nebytového fondu poskytovanie služieb. 

Štatutárnym orgánom spoločnosti JE konateľ, ktorý koná za spoločnosť navonok. Konateľ spoločnosti zodpovedá za celkovú činnosť spoločností Valnému zhromaždenie. Na jeho ČINNOSŤ dohliada dozorné rada, ktorá dalej nahliada do účtovných kníh iných dokladov kontroluje tam obsiahnuté údaje. 
Štruktúra spoločnosti => Konateľ spoločnosti

 - asistentka konateľa spoločnosti

 - energetik

 - referent PO a CO


 Ekonomický útvar

 Technický útvar

   

 - ekonomické oddelenie

 - prevádzka bytov

 - sklad

    a nebytových priestorov

 - predpis nájomného

 - investície komplet, dozor

   
 

Vedúci údržby

   
 

> technik údržby

 

> zásobovač

 

> rozpočtár

 

> údržbári