O nás

          Spoločnosť Bardbyt, s.r.o. bola založená 6.9.2001 uznesením MsZ číslo 30/2001 v Bardejove.

          Je to spoločnosť so 100% účasťou mesta. Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý zodpovedá za celkovú činnosť spoločnosti valnému zhromaždeniu. Hospodárenie spoločnosti, obchodné a účtovné knihy, účtovnú závierku na pravidelných zasadnutiach kontroluje dozorná rada.

          Spoločnosť Bardbyt, s.r.o. Bardejov zabezpečuje tieto služby:
- správu bytov a nebytových priestorov
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb
- údržbárske práce
- OP a OS elektrických zariadení.

         K 1.10.2023 zamestnáva spoločnosť 19 zamestnancov. Organizačná štruktúra a všeobecné zásady jej riadenia sú zamerané na hospodárnosť, efektívnosť, zveľaďovanie bytového a nebytového fondu.

          Vnútorné organizačné členenie spoločnosti:
- útvar riaditeľa
- útvar ekonomický
- útvar technický

Naša ponuka

  • Správa domov, bytov a nebytových priestorov
  • Meranie odpočtov plynu, vody a elektriny
  • Verejné súťaže
  • Prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb iných než základných
  • Poskytovanie poradenských služieb pre zákazníkov
  • Upratovanie a údržba
  • Marketingové služby
  • Technická podpora