Na prenájom

24.04.2024 - BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. Zákon o majetku obcí úplne znenie a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bardejov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov